biale litery na przezroczystym tle
 

Uniwersytet Trzeciego Wieku
Politechniki Warszawskiej

Uniwersytety Trzeciego Wieku istnieją na świecie i w Polsce od wielu lat. Mają bardzo różnych organizatorów, strukturę, tematykę i formy zajęć. Łączą je jednak adresaci działalności i główna idea: umożliwienie kształcenia, aktywności intelektualnej i społecznej osobom, które zakończyły już okres intensywnej działalności zawodowej.

Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Warszawskiej działa od 1 marca 2007 roku. Został powołany uchwałą Senatu Politechniki Warszawskiej i podlega Rektorowi Uczelni. Obecnie ma formę ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej. Rektor powołuje Radę Naukową oraz mianuje dyrektora UTW. Słuchacze Uniwersytetu, tworzący jego samorząd, wybierają Radę Samorządu. Organizację i zasady działania określa Regulamin Organizacyjny Politechniki Warszawskiej.

Ze względu na umiejscowienie, w UTW PW dominuje tematyka związana z działalnością dydaktyczną i pracami naukowymi Politechniki Warszawskiej. Działalność UTW jest typu "non profit" jest finansowana z opłat słuchaczy i korzysta ze wsparcia Uczelni.

Początek strony

Zasady działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Warszawskiej
zgodnie z § 19 załącznika 2
do Regulaminu Organizacyjnego PW

 1. Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Warszawskiej, zwany dalej „UTW”, (symbol UTWPW, kod 65100000), jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Politechniki Warszawskiej wykonującą zadania dydaktyczne. UTW kontynuuje działalność prowadzoną jako inicjatywa edukacyjna Politechniki Warszawskiej, zgodnie z uchwałą nr 123/XLVI/2006 Senatu PW z dnia 29 listopada 2006 r.
 2. UTW podlega Rektorowi, nadzór merytoryczny sprawuje prorektor ds. studiów.
 3. UTW organizuje wykłady, kursy i zajęcia praktyczne dla swoich słuchaczy. W ramach UTW możliwe jest również organizowanie innych form działania. W tematyce zajęć UTW powinny przeważać sprawy związane z działalnością naukową i dydaktyczną Politechniki Warszawskiej.
 4. Słuchaczami UTW mogą być osoby, które ukończyły 50. rok życia, złożą odpowiednią deklarację oraz wniosą ustalone opłaty.
 5. Prowadzącymi zajęcia w ramach UTW mogą być aktywni i emerytowani pracownicy Politechniki Warszawskiej i innych uczelni oraz inne osoby, jeżeli zapewniają przeprowadzenie tych zajęć na odpowiednim poziomie. Wykłady i zajęcia mogą również prowadzić sami słuchacze UTW.
 6. Dyrektor UTW jest powoływany lub zatrudniany przez Rektora.
 7. Dyrektorem UTW może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora.
 8. Do zadań dyrektora UTW należy, w szczególności:
  1) przygotowanie programu i harmonogramu zajęć na każdy semestr;
  2) zapewnienie obsady kadrowej prowadzącej zajęcia;
  3) zapewnienie warunków technicznych przeprowadzenia zajęć;
  4) przygotowywanie planów finansowych UTW;
  5) dysponowanie środkami finansowymi UTW;
  6) zawieranie, na podstawie pełnomocnictwa Rektora, umów z prowadzącymi zajęcia.
 9. Dyrektor UTW składa raz do roku Rektorowi, zaopiniowane przez Radę Naukową UTW, sprawozdanie z działalności UTW.
 10. W UTW działają:Rada Naukowa UTW i Samorząd Słuchaczy UTW.
 11. Rada Naukowa UTW, zwana dalej też „Radą UTW”, jest powoływana przez Rektora spośród aktywnych i emerytowanych nauczycieli akademickich Uczelni na okres kadencji Senatu.
 12. Rada UTW składa się z 5 osób, w tym przewodniczącego i sekretarza.
 13. Przewodniczącego Rady UTW wyznacza Rektor.
 14. Sekretarza Rady UTW wybierają ze swego grona członkowie Rady UTW.
 15. Do zadań Rady UTW należy:
  1) ustalanie zasad działania UTW:
  2) ocena i akceptacja semestralnych programów zajęć;
  3) opiniowanie planów finansowych UTW;
  4) ocena realizacji zajęć;
  5) ocena działania dyrektora UTW;
  6) opiniowanie sprawozdań z  działalności.
 16. Rada UTW zbiera się co najmniej raz w semestrze.
 17. Samorząd Słuchaczy UTW tworzą wszyscy słuchacze UTW.
 18. Samorząd Słuchaczy UTW działa przez starostów grup i Radę Samorządu.
 19. Starostowie grup są wybierani spośród uczestników zajęć określonego typu.
 20. Radę Samorządu w składzie 5 osób wybierają wszyscy słuchacze UTW.
 21. Kadencja Rady Samorządu trwa dwa lata.
 22. Rada Samorządu ze swojego składu wybiera przewodniczącego.
 23. Do zadań Rady Samorządu należy prezentowanie opinii, ocen i wniosków słuchaczy oraz inicjowanie i organizowanie dodatkowych form działania.
 24. Przewodniczący Rady Samorządu ma prawo do udziału w posiedzeniach Rady UTW z głosem doradczym.
 25. Działalność UTW jest finansowana z jego przychodów.
 26. Słuchacze UTW wnoszą opłaty semestralne oraz opłaty za niektóre rodzaje zajęć. Wysokość opłat proponuje dyrektor UTW, a zatwierdza Rektor.
 27. Przychodami UTW są:
  1) środki pochodzące z opłat wnoszonych przez słuchaczy;
  2) środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych;
  3) środki przyznane przez Rektora.
 28. Dla umożliwienia działania UTW Politechnika Warszawska:
  1) udostępnia nieodpłatnie pomieszczenia i sprzęt niezbędny do odbywania zajęć;
  2) zapewnia obsługę administracyjną i finansową działań UTW, w tym sekretariatu.
 29. Prowadzący zajęcia mogą je realizować nieodpłatnie lub za wynagrodzeniem określonym w umowach zawieranych z Politechniką Warszawską.

Początek strony

Rada Naukowa UTW PW

 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Lewenstein - przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak
 • prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz
 • prof. dr hab. Franciszek Krok
 • prof. dr hab. inż. arch. Jadwiga Roguska

Kierownictwo UTW PW

 • dr inż. Bohdan Utrysko - dyrektor UTW PW
 • mgr Agnieszka Jung - sekretariat UTW PW
 • dr Danuta Olędzka - strona internetowa UTW PW

Rada Samorządu Słuchaczy UTW PW
w latach 2022-2024

 • Gerard Maćkowiak - przewodniczący
 • Jolanta Bartoszek - skarbnik
 • Jolanta Przyszewska - sekretarz
 • Beata Grabowska – sekcja kulturalna
 • Agnieszka Afek - sekcja turystyczna

Początek strony